شمسولوجي - منتدي طلبة طب عين شمس
السلام عليكم

نورتنا يا ....

لو هتتصفح المنتدي كزائر .. توجة للقسم اللي انت عايزة من المنتدي ...

للتسجيل .. اتفضل افعص علي زرار التسجيل ..

upper limb short questions

اذهب الى الأسفل

upper limb short questions

مُساهمة من طرف 7oda في الأحد أغسطس 15, 2010 1:20 pm
ازيكم
خدوا الاسئله دى1-Following are direct branches of ulnar artery except :
a- muscular brances to muscles on the medial side of the forearm
b- anterior ulnar recurrent artery c- podterior ulnar recurrent artery
d- anterior interosseous artery e- palmar carpal branch

2-Following structures bounded quadrilateral space except;
a- surgical neck of the humerus b- deltoid c- teres major
d- teres minor e- long head of triceps

3-Following are branches of radial nerve in the arm posterior compartment except;
a- lateral head o triceps b- medial head of triceps c- brachioradialis d- anconeus e- lower lateral cutaneous nerve of the arm

4- Following arteries share in anastomosis around the elbow joint, EXCEPT;
a. Superior ulnar collateral b.Inferior ulnar collateral
c.Interosseous recurrent d.Anterior ulnar recurrent
E.Ascending branch o anterior circumflex humeral artery
5-Following muscles are supplied by radial nerve, EXCEPT;
a. Brachioradialis b.Extensor carpi radialis longus
c. Supinator d.Triceps e.Anconeus


6- Following muscles are attached to clavicle EXCEPT.
a. Pectoralis major b. Pectoralis minor d. Deltoid e. Subclavius

7- Clavipectoral fascia is pierced by following structures EXCEPT
a.Lateral pectoral nerve b.Thoracoacromial artery
c. Medial pectoral nerve d. Lymph vessels e. Cephalic vein

8-Rregarding the quadrangular space one of the statemrnts is WRONG,
a. Bounded above by subscapularis anteriorly
b. Bounded below by teres minor
c. Contains posterior circumflex humeral artery
d. Bounded medially by long head of triceps
e. Bounded laterally by surgical neck of humerus


9- Following muscles form posterior wall of axilla EXCEPT;
a. Teres minor b. Teres major
c. Subscapularis d. Latissimus dorsi


10- Following muscles produce flexion at shoulder joint EXCEPT;
a. Anterior f ibers of deltoid b. Pectoralis major
c. biceps brachii d. brachialis e.Coracobrachialis

11- Radial nerve gives following branches in spiral groove EXCEPT;
a. Upper lateral cutaneous nerves o arm
b. Nerve to lateral head of triceps
c. Nerve to medial head of triceps
d. Posterior cutaneous nerve of forearm
e. Nerve to anconeus

12- Regarding ulnar artery one of the statements is WRONG,
a .It begins in the cubital ossa at the level of neck of radius
b. It passes superficial to pronator teres
c. It enters into palm lateral to ulnar nerve
d. It gives common interosseous artery
e. It forms mainly superficial palmer arch

13- the median nerve supplies following muscles in the hand EXCEPT,
a. Flexor pollicis brevis b. Abductor pollicis brevis
c. Adductor pollicis d. Opponens pollicis
e. First and second lumbricals

14- Flexor retinaculum at the wrist is attached to following bones EXCEPT,
a. Scaphoid b. Lunate c.Pisifrom d. Trapezium e .hook of hamate


15- Following muscles are attached to medial border of scapula EXCEPT,
a. Latissimus dorsi b. Levator scapulae c. Rhomboids minor d. Serratus anterior e. Rhomboids major

16- Regarding interossei muscles of the hand one of the statement is WRONG.
a. All dorsal interossei are bipennate

b. All palmer interossei take origin from one metacarpal c. All are
supplied by deep branch of ulnar nerve d. All are inserted into extensor
expansion

e. dorsal interossei adduct the fingers


17- The lower end of humerus has following features EXCEPT,
a. Lateral epicondyle b. Medial epicondyle c. Trochlea d. Deltoid tuberosity e. Radial fossa

18- Regarding the clavicle the following are true EXCEPT :
a. membranous bone
b. almost all isSubcutaneous
c. attached medially to first rib
d. The common site of racture is at its medial end

19- Regarding the axilla, the following is WRONG
a. The apex is bounded medially by the first rib
b. Pectoralis major forms part of its anterior wall
c. Serratus anterior lies laterally
d. Coracobrachioalis and biceps muscles are laterally
e. Contains many lymph nodes

20- Regarding clavipectoral fascia, the following are true EXCEPT
a. Split above to inclose the subscapuralis
b. Split below to enclose the pectoralis minor muscle
c. Continues dowen as the suspensory ligament of the axilla
d. Pierced by the lateral pectoral nerve
e. Pierced by the thoracoacromial artery

21- contents of axilla are all EXCEPT :
a. axillary fat b. branches of brachial plexus
c. axillary sheath d. lymph nodes
e. basilic vein

22- branches of axillary artery are The following EXCEPT :
a. highest thoracic artery b. thoracoacromial artery c. lateral thoracic artery d.internal thoracic artery
e. subscapular artery

24- Regarding sternoclavicular joint , following are true EXCEPT :
a. synovial joint
b. reinforced by strong sternoclaviclar ligament
c. contains articular disc
d. contains synovial membrane
e. elevation and depression take place in the medial compartment

25- about the shoulder joint all are true EXCEPT :
a. synovial ball-and-socket
b. capsule thin and lax

c. synovial membrane protrudes through anterior wall of capsule d.
supraspinatus involved in late stage o abduction e. abduction mainly by
middle ibres of deltoid muscle26- The following is contents of posterior fascial compartment
a. coracobrachialis b. musculocutaneous nerve
c. brachial artery d. radial nerve

27- Regarding the cubital fossa all are true EXCEPT :
a. floor formed by the brachialisr muscle
b. roof formed by the skin and fascia
c. contains ulnar nerve
d. contains brachial artery

28- The following is content of the anterior fascial compartments of the forearm :
a. extensor digitorum
b. pronator teres
c. abductor pollicis longus
d. extensor pollicis longus
e. extensor carpi radialis longus

29- Regarding the small muscles of the hand all true EXCEPT :
a. All interossei supplied by ulnar nerve
b. dorsal interossei abduct the fingers
c. Flexor pollicis brevis supplied by median nerve
d. Opponens pollicis supplied by median nerve
e. all lumbricals supplied by median nerve

30- Regarding attachments of the upper limb musceles , one statement is wrong;
a. Pectoralis major inserted into the medial llp of the bicipital groove
b. Triceps brachii is inserted into the olccranon process of the ulna
c. Lumbricals arise from tendons o flexor digirorum profundus
d. Coraco- brachialis arises from tip of coracold process
e. Flexor carpi ulnaris is inserted into the pisiorm bone31- following muscles form the muscular rotator cuff of shoulder joint except;
a1. supraspinatus b. infraspinatus c. Teres major
d. subscupularis e. teres minor

32- Drop shoulder result when the following nerve was injured;
a. median b. Ulnar c. Radial d. Axillary
e. spinal part of accessory nerve

33- following tendons lie deep to the extensor retinaculum of wrist except;
a. Brachioradialis b. Extensor digitorum c. Extensor carpi radialis longus d. Extensor indicis e. Extensor digiti minimi
34- The following arteries are involved in anastomosis around wrist joint EXCEPT;
a. anterior and posterior interosseos arteries
b. ascending branch of deep palmar arch
c. ascending branch of superficial palkar arch
d/ descending branch of anterior interosseos

35-musceles with double nerve supply include all EXCEPT:
a.brachialis b. subscapularis c. supinator
d. pectoralis major e. flexor digitorum profundus
CROSS MATCHING
Nerve lesion Clinical picture
36. Upper brachial plexus lesion a. Winging of scapula 37. Radial nerve b. Claw deformity 38. Ulnar c. Apilike hand
39.MEDIAN d.Wrist drop
e.Erbs pulsy
f. Non of the above
36( ) 37( ) 38( ) 39( )
Nerve Origin from brachial plexus
40. Musculocutaneous a. Posterior cord
41. Suprascapular b. Lateral cord
42. Median c. Both medial and lateral cords
43. Thoracodorsal d. Upper trunk
e. Medial cord
f. None o the above

40( ) 41( ) 42( ) 43( )Mescle Nerve piercing it
44.Coracobrachialis a. median N
45. supinator b. Ulnar N
46. Pronator teres c. Musculocutaneos
47. Flexor C. Ulnaris d. Radial N
e. deep br of radial N


Fill in blanks with suitable words :
48. Two examples of the synovial ball and socket joints : a) ……………………………………b……………………………………
49. Deep palmar arch is formed mainly by……………………………While superficial palmar arch is formed mainly by …………………………………………..
50. The structures that pass around surgical neck of humerusm are ………………………………And……………………………………………

51. Long head of biceps takes origin from……………………………… ……………………………………….
And long head of triceps takes origin from………………………………………

52. carpal tunnel syndrome is due to injury of ………………nerve
53. the …………………………muscle divide the axillary artery into three parts
54. Fructure of shaft of humerus may injury the…………………………… nerve
55. axillary artery is a continuation of ……………………….artery
At ……………………border of …………….....rib.Write ( T ) for true and ( F ) for false statements :
56- pubic symphsis joint is a primary cartilagcnous type
57- Ulnar nerve enters into orcarm by passing deep to pronator teres
58- the ulnar nerve supplies the skin o the lateral 2/3 of the palm
59- the thoraco acromial artery is branch of second part of subclavian artery
60-deep palmar arch is mainly formed by ulnar artery.

بالتوفيق
اسره شمسولوجى Smile


عدل سابقا من قبل Dr.7oda في الأربعاء أغسطس 25, 2010 12:31 am عدل 1 مرات

________________________________________________________________________________________________________________
FaceBook
Fan’s Page


avatar
7oda
Admin
Admin

عدد المشاركات : 7833
البلد : بص جنبك كدا ..
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
المود :


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: upper limb short questions

مُساهمة من طرف The Editor في الثلاثاء أغسطس 24, 2010 1:10 pm

thumbs up

The Editor
الإدارة
الإدارة

عدد المشاركات : 647
تاريخ التسجيل : 24/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى